Public Relation
  • Jul 12, 2019 5:09:41 PM
  • 311

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.  กลุ่มอำนวยการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=359

2. กลุ่มนโยบายและแผน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=158 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://www.ubn1.go.th/post/view?id=333 

4.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=286

5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล https://www.ubn1.go.th/post/view?id=289

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://www.ubn1.go.th/post/view?id=288

7.  กลุ่มกฎหมายและคดี  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=370

8.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=300  

9. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=269

10. หน่วยตรวจสอบภายในhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=301