• Jul 12, 2019
  • 1,019

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

   - งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=358

  - งานยานพาหนะ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=357

  - การจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา https://www.ubn1.go.th/post/view?id=356

  - การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=355

2. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

   - งานวิเคราะห์นโยบาย https://www.ubn1.go.th/post/view?id=323 

    - การยุบเลิกโรงเรียน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=331

    - งานข้อมูลสารสนเทศ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=343

    - งานติดตาม https://www.ubn1.go.th/post/view?id=339

3. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   -  งานประชาสัมพันธ์  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=334

   -  งานธุรการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=324

4. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=303

5. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล https://ubn1.go.th/post/view?id=288

6. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=288

7. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=370

8. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

    - คู่มือรายบุคคล  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=310

9. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=269

10.คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  http://www.backend.ubn1.go.th/cms/post/update?id=301

1. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

   - งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=358

  - งานยานพาหนะ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=357

  - การจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา https://www.ubn1.go.th/post/view?id=356

  - การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=355

2. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

   - งานวิเคราะห์นโยบาย https://www.ubn1.go.th/post/view?id=323 

    - การยุบเลิกโรงเรียน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=331

    - งานข้อมูลสารสนเทศ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=343

    - งานติดตาม https://www.ubn1.go.th/post/view?id=339

3. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   -  งานประชาสัมพันธ์  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=334

   -  งานธุรการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=324

4. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=303

5. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล https://ubn1.go.th/post/view?id=288

6. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=288

7. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=370

8. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

    - คู่มือรายบุคคล  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=310

9. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=269

10.คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  http://www.backend.ubn1.go.th/cms/post/update?id=301

1. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

   - งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=358

  - งานยานพาหนะ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=357

  - การจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา https://www.ubn1.go.th/post/view?id=356

  - การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=355

2. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

   - งานวิเคราะห์นโยบาย https://www.ubn1.go.th/post/view?id=323 

    - การยุบเลิกโรงเรียน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=331

    - งานข้อมูลสารสนเทศ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=343

    - งานติดตาม https://www.ubn1.go.th/post/view?id=339

3. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   -  งานประชาสัมพันธ์  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=334

   -  งานธุรการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=324

4. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=303

5. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล https://ubn1.go.th/post/view?id=288

6. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=288

7. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=370

8. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

    - คู่มือรายบุคคล  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=310

9. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=269

10.คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  http://www.backend.ubn1.go.th/cms/post/update?id=301

 

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1