Executive Mission
  • Jul 19, 2019 1:02:32 PM
  • 420

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมี นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1