Personnel Administration Group
  • Jul 22, 2019 11:13:03 AM
  • 1,344

แบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ

คำขอมีบัตรใหม่

   - คำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) คลิกที่นี่ 

   - คำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการบำนาญ) คลิกที่นี่ 

การขอหนังสือรับรอง 

   - แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง  คลิกที่นี่ 

การขอเพิ่มวุฒิ 

   - แบบขอปรับ วุฒิ ว.25  คลิกที่นี่ 

แบบเพิ่มเติมข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

  - แบบฟอร์มข้อมูลภาครัฐ   คลิกที่นี่