Financial and Assets Administration Group
  • Jul 22, 2019 3:52:03 PM
  • 535

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ตัวชีี้้วัดที่ O24 และแนวทางปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปี งบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ตัวชีี้้วัดที่ O24 และแนวทางปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปี งบประมาณ 2563

คลิกเอกสารที่นี่