Policy and Planning Group
  • Aug 23, 2019 2:55:48 PM
  • 926

ประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1ประธานในการประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 22 - 23 สิงหานคน 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1