Tel. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
Apr 23, 2019 12:06:09 AM

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Mar 19, 2019 1:37:36 PM กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 70

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม


นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
unarat913@gmail.com
Latest News