• Oct 9, 2019
  • 3,726

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมโดย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2454 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 69 ของการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562

     จากนั้น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การประกวดแข่งขันทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2)โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3)โรงเรียนอุบลวิทยาคม 4)โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ  5)โรงเรียนปทุมวิทยากร และ 6)โรงเรียนบ้านท่าบ่อ พร้อมได้กล่าวขอบคุณ นายสาญัญห์ รัตนโสภา  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่ร่วมกันการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำทักษะ และคุณภาพ เพื่อสร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าตามวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา และที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถสู่สาธารณชน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1