• Oct 24, 2019
  • 1,118

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนโรงเรียนประสบอุทกภัย

นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ น.ส.วัลลีย์ วงศ์ภักดี เหรัญญิก นางวรรณวิไล วรวิโฆษิต เลขาธิการฯ นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ รองเลขาธิการฯ นางจารุพร พุทธวิริยากร รองเลขาธิการฯ พร้อม นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมัย และนายสุมิตร เสนสม คณะผู้ประสานงาน เดินทางมามอบทุนให้กับ ผู้แทน ร.ร.บ้านกุดกั่ว อ.ดอนมดแดง จำนวน 100,000 บาท และ นางภัชชนก สายชนะ ผอ.ร.ร.บ้านท่าค้อ อำเภอเขื่องใน จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ โคเออร์ เป็นองค์กรคาทอลิคที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดย นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบทุน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1