Legal and Litigation Group
  • Mar 19, 2019 3:17:06 PM
  • 496

ให้ความรู้ เผยแพร่กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

นายวิลาศ วรรณแสง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ออกให้ความรู้ เผยแพร่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎหมาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562