• Nov 12, 2019
  • 966

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชธานี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 13 โรงเรียน เกียรติบัตรโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า โดยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก สพฐ. 2โรงเรียน และโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียม DLTV ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 โรงเรียน เกียรบัตรการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer' Sketchpad ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ในงานสัปดาห์วิทยาศ่สตร์แห่งชาติ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ที่ได้รับ รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี และจะนำผลงานนี้ไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1