• Apr 28, 2020
  • 843

ประชุมเตียมการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การให้เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 โดยมีผู้แทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ร่วมชี้แจงเพื่อขอเข้าพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ ให้กับโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ต่อไป  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1