• Jun 25, 2020
  • 570

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

สพป.อบ.1 ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อจัดเป็นเอกสารข้อมูลสารเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาต่อไป

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/รูปภาพ1/_2562_1.pdf

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1