• Jul 16, 2020
  • 406

ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายเฉลิมพล  เกตุมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1