Financial and Assets Administration Group
  • Apr 2, 2019 3:16:51 PM
  • 1,030

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสุปัฎนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสุปัฎนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี