• Dec 28, 2020
  • 139

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference  "การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19" โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมฯ มี นายสนิท แย้มเกสร รอง เลขาธิการ กพฐ. และ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รอง เลขาธิการ กพฐ. ร่วมชี้แจง
         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสอนครบทุกชั้น มีการปรับเลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้โรงเรียนดูแลนักเรียนของตัวเองอย่างใกล้ชิด และติดตามดูว่ามีนักเรียนและผู้ปกครองไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในข่ายเกี่ยวโยงกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่ด้วย เพื่อร่วมมือกันช่วยคัดกรองอีกด้านหนึ่ง โดยหากมีการเกี่ยวโยงให้รีบรายงานโดยด่วนต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1