โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:03:08

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

19 มี.ค. 2019, 14:44:17 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางเพชรมณี บุญดาว 82

นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนา            ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้ครอบคลุม  ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ข่าวสารล่าสุด